תקנון האתר

כתובת האתר: https://shikshakshuk.co.il
מבוא
1. ברוך הבא לאתר שיק שק שוק (להלן: "האתר ו/או "בית העסק"). האתר מופעל על ידי שיק שק שוק א.ח בע"מ מספר ח.פ. 516193604 (להלן: "החברה").
2. משרדי החברה ממוקמים ברח' משכית 22, הרצליה פיתוח (להלן: "המרכז הלוגיסטי").
3. האתר מאפשר רכישה מקוונת והזמנת פירות וירקות, מתוצרת חקלאות ישראלית איכותית וטרייה יום יום. כמו כן, ניתן לרכוש באמצעות האתר נגוון מוצרי מזווה, מוצרי מעדניה, דליקטסים וגבינות מובחרות (להלן: "המוצרים").
4. הרכישה באתר כפופה לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה, המהווה בסיס לשימוש באתר (להלן: "התקנון").
5. גלישת משתמש (להלן: "משתמש" ו/או "מזמין") באתר ו/או רכישת מוצרים דרך האתר ו/או שימוש באתר מכל סוג שהוא, מהווים הסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. ככל והמשתמש אינו מסכים לאמור בתקנון כאמור לעיל, הוא מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר זה, לרבות רכישת מוצרים.
6. העסק שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש באתר ו/או בתקנון זה מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת התראה ו/או הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין. נוסחו האחרון של התקנון, כפי שמופיע באתר, הינו הנוסח המחייב ותוקפו יחל מרגע פרסומו באתר זה.
7. העסק ו/או מי מטעמו, מסיר מעצמו אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש באתר ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ו/או רכישה באתר, שלא עפ"י התקנון.
8. העסק עושה מאמצים על מנת שהמידע המוצג באתר יהא מדויק ונכון, אולם, איננה מתחייבת כי יופיעו באתר טעויות ו/או אי דיוקים, בתום לב והעסק לא ישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.
9. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה, לרבות פרסומות, קישורים ו/או כל מידע אחר. במקרה זה, האתר לא יהיה אחראי לשירותי צדדים שלישיים. האתר רשאי להסיר ו/או להוסיף כל קישור באתר, ע"פ שיקול דעתו. כמו כן, העסק מסיר מעצמו אחריות על פעילויות גולשים באתר, שנעשו באופן בלתי חוקי ו/או נעשו במטרה לגרום נזק לאתר ו/או לגולשים אחרים בו.
10. מובהר כי, העסק רשאי למנוע ממשתמש כניסה לאתר, אם להנחת דעתו של העסק, עשה המשתמש שימוש באתר באופן הנוגד להוראות התקנון ו/או הפוגע בעסק ו/או במוניטין שלו ו/או בתוכן האתר ו/או פעולה המנוגדת לכל דין, הכל ע"פ ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של העסק.
11. השימוש בתקנון זה בלשון זכר, לצורך הנוחות בלבד. השימוש והתנאים בתקנון כוללים פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
12. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
13. כל עילה משפטית הנובעת מהשימוש בתקנון זה, לרבות הוראותיו ותוקפם, יתבררו בבית המשפט במחוז תל – אביב בלבד. במקרה של סתירה בין הוראות החוק בישראל להוראות תקנון, זה תגברנה הוראות החוק בישראל.
14. בכל בירור בעניין הפעלת האתר ופעילותו, יש לפנות ישירות לשירות הלקוחות בטל': 073-3777111 (להלן: "שירות הלקוחות").

אופן השימוש באתר
15. ביצוע הרכישה באתר תתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים כמפורט להלן. במידה ולא יתקיים אחד מהתנאים המפורטים להלן, העסק שומר לעצמו את הזכות לבטל את העסקה, ללא כל טענה מצד המשתמש:

15.1. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו בגיר (18 ומעלה) (להלן: "בגיר") וכשיר משפטית, אינו חסוי ו/או אינו מוגבל בדרך המצריכה אישור אפוטרופוס לפעולותיו. העסק מסיר מעצמו אחריות לכל נזק שיגרם בגין שימוש באתר על ידי אדם שאינו עונה להגדרה זו.
15.2. בעת ביצוע רכישה דרך אתר זה, יזין המשתמש את פרטיו המלאים, כוללים: שם, שם משפחה, מס' תעודת זהות (תאגיד – שם ומס' חברה), כתובת עדכנית ומדויקת, כולל מיקוד, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני פעיל ופרטי אמצעי תשלום – כרטיס אשראי ישראלי בתוקף, הרשום על שמו, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה.
15.3. אספקת המוצרים תבוצע באמצעות משלוח למזמינים באזור גוש דן בלבד (להלן: "אזורי החלוקה"). החברה רשאית לעדכן את אזורי החלוקה ע"פ דעתה ושיקולה הבלעדי.
15.4. המשלוחים יסופקו לכתובת שיזין המשתמש בעת ביצוע ההזמנה באתר. במקרה של הזנת כתובת לא נכונה מצד המזמין, יחויב המזמין בעלות משלוח כפולה.

13. יובהר כי, מכירת המוצרים לא מיועדת למכירה סיטונאית ו/או מכירתם לצד שלישי.
14. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. העסק יעשה כל מאמץ כי מידע ו/או תמונות המוצגות באתר יהיו נכונים עד כמה שניתן, אולם ייתכנו הבדלים בין מראה המוצר באתר למוצר בפועל.
15. ככל שנפלה טעות כלשהי בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את העסק והעסק לא יישא באחריות העולה על ערך הפריט הנרכש ו/או בכל נזק אחר שאינו ישיר ו/או תוצאתי.
16. המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים בעסק. העסק יעשה מאמץ לעדכן אם המלאי באתר, אולם, במידה ונפלה טעות באתר ולאחר הזמנת המוצר ע"י המשתמש התברר כי לא קיים מלאי למוצר, העסק יעדכן את המשתמש באמצעות הטלפון ו/או הדואר האלקטרוני שהוזנו בעת הזמנת המוצר ויהיה באפשרות המשתמש להזמין מוצר חליפי ו/או לבטל את ההזמנה ולקבל זיכוי בהתאם.
17. כל מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ כחוק.
18. העסק רשאי ע"פ שיקול דעתו לעדכן ו/או לשנות מחירים באתר, ללא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר למשתמש בעת סיום הליך הזמנה.
19. המחירים המוצגים באתר אינם כוללים דמי משלוח.
20. העסק רשאי להציע ו/או לפרסם הטבות למשתמשי האתר, לרבות הנחות ו/או מבצעים, לפי שיקול דעתו הבלעדי וכן רשאי להפסיק כל הטבה שניתנה על ידו באופן מידי וללא כל הודעה מוקדמת.
21. מובהר כי, במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה, הסכום שיוחזר למשתמש יהיה הסכום ששילם בפועל על הרכישה, ללא דמי משלוח, במידה ושולמו.

התחייבות והצהרת המשתמש:
22. המשתמש מתחייב כי הפרטים אותם ימסור באתר זה הינם נכונים, עדכניים ומדויקים וכי מסירת פרטים אלו באתר הינה בהסכמתו ורצונו.
23. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ו/או פרטים שאינם שלו עלולה להוות עבירה פלילית וכי במקרה כזה, העסק עלול לפעול כנגדו ההליכים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לעסק בעקבות מעשיו ו/או פעולותיו.
24. המשתמש מצהיר כי כרטיס האשראי באמצעותו מבוצעת הזמנה באתר זה הינו בבעלותו של המשתמש ו/או בבעלות תאגיד על שמו הוא מבצע את העסקה, הכרטיס בתוקף וכן הוא זה המורשה על פי כל דין ו/או הסכם לביצוע העסקה ובסכומה דרך האתר.
25. המשתמש מתחייב בזאת לא לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר זה ו/או להעבירם לצדדי ג' ומצהיר כי יבצע שימוש באתר זה בהתאם לאמור בתקנון זה ובהתאם לאמור בכל דין, בתום לב ולשימוש אישי בלבד.
26. לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, ו/או פוגענית, לרבות העלאת תוכן בלתי חוקי ו/או בלתי ראוי ו/או תכנים כלשהם אשר ישנו ו/או ישבשו או ישפיעו בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר. במקרה כזה, העסק שומר לעצמו את הזכות לסיים לאלתר את השימוש של משתמש ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר בעתיד.
27. המשתמש באתר מצהיר כי הוא מקבל את כל האמור בתקנון זה, על סעיפיו השונים ומסכים לנהוג על פיהם.

ביצוע הרכישה באתר
28. המשתמש ימסור את פרטיו האישיים כמפורט בסעיף 13.2 לעיל ויאשר את ביצוע הזמנתו (להלן: "ההזמנה").
29. המשתמש ימסור את פרטי האשראי שברשותו לצרוך ביצוע ההזמנה.
30. עם סיום הליך ההזמנה, ישלח לדואר האלקטרוני של המשתמש אישור הזמנה, המכיל את פרטי העסקה כנדרש, על פי חוק (להלן: "אישור הזמנה").
31. לאחר ביצוע ההזמנה יבדקו פרטי כרטיס האשראי שמסר המשתמש אל מול חברת האשראי המתאימה ורק לאחר קבלת אישור חברת האשראי, תישלח אל המשתמש הודעת דוא"ל, בהתאם לפרטים שהזין באתר, בדבר אישור ביצוע הרכישה.
32. יובהר ויודגש כי ביצוע ההזמנה בפועל יעשה רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי לעסקה ואישור ביצוע הרכישה, בכפוף לזמינות המוצר במלאי (להלן: "אישור ביצוע רכישה").
33. במידה והרכישה לא תאושר על ידי חברת האשראי, אזי תוצג למשתמש הודעה באתר ותישלח לו הודעה לדואר האלקטרוני שהזין באתר. במקרה כזה, תיחשב ההזמנה כאילו לא בוצעה.
34. העסק יהא רשאי לשלוח אל המשתמש הודעות באמצעות דוא"ל ו/או מסרונים (להלן: "הודעות"), עפ"י פרטי הקשר שהושארו ע"ש המשתמש באתר, בדבר סטטוס ביצוע ההזמנה ו/או סל קניות אשר לא הושלמה לגביו ההזמנה ו/או עדכונים לגבי מוצרים באתר. שליחת הודעות כאמור, תיעשה לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים למשתמשי האתר ולא תיחשב כ"מסר פרסומי". המשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.

אספקה ומשלוח המוצרים
35. כאמור, אספקת המוצרים תבוצע למזמינים בהתאם לאזורי החלוקה המפורטים לעיל, אשר עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם למדיניות החלוקה של העסק. העסק יספק את האספקה למזמין אשר ביצע הזמנה באתר, בכפוף לקבלת מלוא פרטי המזמין, לרבות כתובת שהזין לביצוע האספקה ותשלום באמצעות כרטיס האשראי.
36. משלוח למזמין יבוצע באמצעות שליחים מטעם המזמין.
37. זמן אספקת ההזמנה יהא ממועד ביצוע ההזמנה, קרי, השלמת העסקה לאחר אישור חברת האשראי, ובטווח זמני האספקה האזוריים (להלן: "מועד ביצוע ההזמנה") ועד 3 ימי עסקים לאחר מכן, לא כולל אספקה בימי שישי, שבתות, ערבי חג וחג (להלן: "זמן אספקה").
הזמנות שיבוצעו לאחר השעה 15:00, יחושבו כאילו בוצעו ביום העסקים שלמחרת.
38. דמי המשלוח עבור ביצוע כל הזמנה הינם בסך 15 ₪ לפני מע"מ, יתווספו למחיר המוצרים שבאתר (להלן: "דמי המשלוח") ויצטרפו לתשלום הכולל עבור הזמנת המוצרים.
39. העסק רשאי לשנות את דמי המשלוח ו/או זמן האספקה, ללא צורך בהודעה מוקדמת.
40. יובהר כי, במקרה של ביטול עסקה מכל סיבה שהיא, לא יוחזרו למזמין דמי המשלוח.
41. העסק יספק את ההזמנות, בהתאם להזנת פרטי כתובת המשתמש באתר.
42. העסק לא ישא באחריות לעיכובים הקשורים לחברת השילוח ו/או בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטתו, כגון שביתות ו/או תקלות העלולות להיווצר במערכות השונות (מחשבים ו/או טלפונים ו/או דוא"ל וכיוצ"ב).
43. כמו כן, יצוין, כי עלולים להיות איחורים במועדי האספקה של מס' שעות בודדות, עקב עומסים בהזמנות ומשלוחים בימי מכירה מיוחדים.
44. עיכובים כאמור אינם באחריות העסק ולמשתמש לא תהיה כל טענה כנגד העסק במקרה זה.
45. מובהר כי, במסגרת מסירת ההזמנה למזמין, באחריות המזמין להיות זמין בטלפון שהזין באתר לשיחה ו/או לצורך קבלת מסרונים. במקרה של מניעת קו טלפוני מסיבה כלשהי לקבלת SMS מהעסק, לא ניתן יהיה למסור את ההזמנה למזמין והמזמין מאשר בזאת כי הדבר ידוע ומובן לו, ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות כלשהן כלפי העסק, במקרה ולא יקבל מידע מהעסק מהטעמים הללו.
46. לצורך מסירת ההזמנה לידי המזמין אל הכתובת אותה הזין המזמין באתר, ייצור נציג חברת השליחויות קשר טלפוני עם המשתמש באמצעות שיחה טלפונית ו/או SMS לתאום מועד המסירה.
47. למזמין קיימת אפשרות לאשר לשליח להשאיר את המשלוח במקום בו ימסור המזמין לשליח ובמקרה זה, העסק לא יהיה אחראי לכל נזק ו\או אובדן שיגרמו למשלוח, כתוצאה מכך.
48. מובהר כי, עיכוב באספקת מוצר הנובע מאי זמינות המזמין, לא יחשב, בכל מקרה, כאיחור במסירת ההזמנה ולא יזכה את המזמין בפיצוי כלשהו.
49. יובהר כי, לא תהיה אפשרות לשינוי הכתובת אותה הזין המזמין, לאחר ביצוע ההזמנה דרך האתר, אלא בתיאום מול שירות הלקוחות ובכפוף לכל תנאי שייקבע על ידי העסק.
50. מועדי האספקה המפורטים לעיל חלים אך ורק על פריטים הקיימים במלאי.

ביטול עסקה על ידי הלקוח
51. על המזמין לדווח על כל בעיה ו/או תלונה באמצעות פניה באתר בלבד. כמו כן, הודעה בדבר ביטול עסקה תימסר ע"י המזמין באמצעות האתר בלבד (להלן: "הודעת הביטול").
52. המזמין יהא רשאי לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצרים חזרה אל העסק אך ורק בתוך 24 שעות ממועד קבלת המוצרים, מסיבה מוצדקת שתהא לפי שיקול דעתו הבלעדי של העסק – האם לקבל את המוצר בחזרה וכן בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו, או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי.
53. בהודעת הביטול, על המזמין לפרט את מס' ההזמנה, שמו, מס' זהותו, מס' הנייד ופרטי האשראי באמצעותו שולמה ההזמנה.
54. החזרת הפריט לידי העסק תהיה על חשבון המזמין ובאמצעותו, ותבוצע ע"י מסירת הפריט פיזית בהגעה עצמית אל בית העסק או שליחת הפריט ו/או באמצעות תשלום על משלוח באמצעות שירותי השילוח של העסק, בעלות של 15 ₪ + מע"מ לכל כיוון (איסוף המוצר מהמזמין ע"י שירותי השילוח, שליחתו חזרה אל בית העסק) ו/או בדרך אחרת אשר תהיה מקובלת ומאושרת ע"י שירות הלקוחות.
55. על אף האמור לעיל ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה אשר בוצעה באתר ע"פ החוק. בית העסק רשאי לבקש מהמזמין תעודה המוכיחה כי המזמין אכן אדם עם מוגבלות ו/או אזרח ותיק או עולה חדש.
56. במקרה של ביטול העסקה, יחזיר בית העסק למזמין, בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר פיזית לבית העסק, את מחיר המוצר שהוחזר לבית העסק, באמצעות החזר לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה (בניכוי דמי המשלוח בסך 15 ₪ + מע"מ, אשר שולמו בעת רכישת המוצר אותו מחזיר המזמין) וימסור עותק מהודעת ביטול החיוב, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם. יובהר כי, ככל שהמשתמש שילם דמי משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה.
57. ביטול הזמנה טרם יציאת המוצרים מבית העסק אל המזמין, לא תחויב בדמי ביטול.
58. מזמין המבקש להחליף ו/או לבטל הזמנה, יחזיר לבית העסק את המוצר/ים בתוך 24 שעות ממועד קבלתם, ללא כל פגם מכל סוג שהוא. יודגש כי, העסק שומר לעצמו את הזכות לסרב להחלפת מוצרים ו/או החזרתם ו/או לתבוע את נזקיו, במקרה בו נעשו בהם שימוש ו/או שניזוקו ו/או אריזתם נפתחה ו/או נפגמה.
59. הזכות לביטול העסקה לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק.
60. העסק לא יישא באחריות לשימוש המשתמש במוצר, שאינו בהתאם להוראות היצרן ו/או העסק.
61. המזמין יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לשירות הלקוחות, דרך פניה באתר, אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שמופיע באתר. במידה ופריט כלשהו התקבל כשהוא פגום ו/או שונה מכפי שהוצג באתר, על המזמין להודיע בהקדם לשירות הלקוחות באמצעות האתר כאמור ויהא רשאי לבטל את העסקה ובנסיבות אלו, לא ייגבו דמי ביטול וכספו של המזמין יושב לו תוך 14 ימים ממועד החזרת הפריט אל בית העסק.

ביטול עסקה על ידי האתר
62. האתר יהא רשאי לבטל את העסקה כולה או חלקה בנסיבות להלן:

62.1. הפרת סעיף ו/או תנאי ע"פ תקנון זה.
62.2. הזנת פרטים שגויים /חלקיים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה.
62.3. במקרה ונפלה באתר טעות קולמוס במחיר ו/או בתיאור המוצר באתר, לרבות טעות סופר ו/או תקלה אחרת.
62.4. במקרה של מניעה ו/או עיכוב בעקבות כוח עליון כגון פעולות מלחמה, איבה או טרור, השבתות, תקלות תקשורת, תקלות בשליטתו ו/או שאינו בשליטתו של האתר וכיוצ"ב, המונעים את המכירה באופן תקין.
62.5. אם נודע כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית ו/או שבוצע מעשה או מחדל העלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים.
62.6. אם המוצר המוזמן סופק לכתובת אותה הזין המזמין בעת ביצוע ההזמנה ולא נאסף על ידו ו/או לא היה קשר עם המזמין למסירת ההזמנה, עקב אי זמינותו ו/או פרטים שגויים שהזין המזמין לאתר.
62.7. הודעה על ביטול ההזמנה תימסר למזמין ע"י בית העסק בטלפון ו/או בכתב, לכתובת אותם הזין בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה והעסק יימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או ישיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם, למעט דמי המשלוח כאמור ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי בית העסק, בגין ביטול העסקה.
62.8. מבלי לגרוע מאמור לעיל, בית העסק יהיה רשאי שלא לאשר הזמנה ו/או לבטל עסקה מסיבות נוספות, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי.

זכויות יוצרים/קנין רוחני
63. התוכן באתר הוא תוכן מקצועי שנכתב ונערך ע"י בעלי העסק. חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או לעשות כל שימוש אחר בתוכן שבאתר, אלא בהסכמה מפורשת מראש ובכתב מטעם בית העסק.
64. כל הזכויות באתר ובתכניו, לרבות אך לא רק, תמונות, איורים, טקסט, דגמים, מאמרים, גרפיקה, סרגלי כלים, דוגמאות, סימני מסחר, שיטות, סודות מסחריים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו (להלן: "המידע"), שייכים לבית העסק בלבד ו/או לצדדים שלישיים, אשר התירו לבית העסק לעשות שימוש בפרסום המידע.
65. חל איסור מוחלט לעשות על שימוש בנתונים ובמידע המוצגים באתר בית העסק, לרבות להעתיק, לשכפל, לפרסם, למכור, להפיץ, אלא בהסכמה מפורשת, מראש ובכתב של בית העסק.
66. בית העסק יראה בחומרה רבה ביצוע כל שימוש מנוגע להוראות תקנון זה, לרבות העתקה מתכניו ויפעל בכל אמצעי הנתון לו במסגרת החוק להביא את מפרי זכויות היוצרים לדין.

פרטיות/מאגרי מידע
67. בית העסק ו/או מי מטעמו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים, לצורך שמירה על סודיות המידע שמוזן באתר, ככל הניתן. פרטיו האישיים של המזמין יישמרו במערכת הניהול של האתר, ללא שמירת פרטי האשראי (להלן: "מערכת הניהול").
68. אחת ממטרות שמירת פרטי המזמין במערכת הניהול, היא דיוור ישיר ולהסרה ממאגר המידע, יש לפנות לשירות הלקוחות.
69. המידע על המזמין מתקבל באתר באמצעות ביצוע הזמנות על ידי המזמין. המזמין מאשר שהמידע נמסר מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה והוא אחראי לנכונות המידע הנמסר על ידו.
70. במידה והמזמין אינו מעוניין לקבל מידע ו/או הודעות מאת בית העסק, אזי יוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה. במידה והצטרך לרשימת התפוצה ואינו מעוניין להישאר בה, יוכל להסיר בכל עת את פרטיו במקום המיועד לכך באתר או בכל אמצעי אחר, לרבות במסגרת פניה טלפונית לשירות הלקוחות.
71. השימוש במידע זה נעשה על פי חוק ולצורך ניהול ותפעול האתר, ומתן השירותים למזמין, הכל בהתאם לתקנון.
72. המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירותים ו/או תפעול האתר, פרט לפרטי כרטיסי אשראי והכל בהתאם לתקנון ולכל דין.
73. הפרטים השמורים באתר יימסרו ע"י האתר על פי חוק ודין ו/או צו שיפוטי ו/או אם יאחד האתר פעילותו עם גוף אחר.
74. המזמין רשאי לדרוש משירות הלקוחות, כי מידע המתייחס אליו יימחק ממערכת הניהול. האחריות בגין נכונות הפרטים ועדכונם תחול על המזמין בלבד.
75. יובהר כי, על אף מאמצי האתר, לא ניתן למנוע לחלוטין חסינות מפני כניסת גורמים עוינים כלשהם לאתר ו/או לפרטי המשתמש במערכת ניהול האתר. לאור האמור, במידה וצד שלישי כלשהו ייחשף למידע השמור במערכת הניהול ויעשה בו שימוש לרעה, שלא בשליטת העסק ו/או בהרשאתו, לא תהיה למזמין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העסק והעסק לא יישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם למזמין ו/או למי מטעמו.